תקנון פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות:

ב- Leaders מכבדים את פרטיותך ומתחייבים לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין Leaders (להלן:"המערכת") .

השימוש במערכת מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהמערכת עושה במידע האישי המתקבל ונאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים.

 

הרשמה:

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יתכן ותידרש למסור מידע אישי כמו: שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תאריך הלידה שלך ועוד.  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת, בהתאם לפרטים שנמסרו. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

 

תגובות גולשים:

הנך מנוע מלפרסם במערכת תגובות בעלות אופי מיני בוטה, מאיימות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור וכן תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, או תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן שייכות למישהו אחר. המערכת רשאית למחוק תגובות אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולות לפגוע במערכת או בספק ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תגובות כאלו בכל עת.

המערכת לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

שמירת פרטיות:

המערכת  תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים. במקרה זה רשאית המערכת למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

המערכת מתחייבת  לשמור בבטחה כל מידע שיגיע אליה ע"י הגולשים דרך טפסי ההרשמה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. במידה ויוחלט לעשות שימוש במידע ובפרטי הגולשים – המידע יפורסם ללא פרטים מזהים.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי המידע שיועברו על ידי הגולשים לצורך ניתוח סטטיסטי ומעקב.

לגולשים המעבירים מידע ופרטים למערכת לא תהיה עילת תביעה משפטית ו/או כל בקשה ו/או כל טענה ודרישה כלפי המערכת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להפיץ דואר אלקטרוני לגולשים באתר, אלא אם הגולשים יודיעו כי אינם מעוניינים להשתתף ברשימות התפוצה.

 

העברת בעלות

בעל המערכת רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.

 

לכל שאלה בנושא תקנון זה ניתן לפנות אלינו למייל: theleaders@theleaders.co.il

 

בברכה,

משרדי Leaders