תקנון פרטיות

אישור מדיניות הפרטיות:

ב- Leaders מכבדים את פרטיותך ומתחייבים לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין Leaders (להלן:"המערכת") . השימוש במערכת מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהמערכת עושה במידע האישי המתקבל ונאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי והססטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. הנך מאשר כי השימוש שתעשה במערכת leaders מהווה הסכמה מלאה לתנאי הסכם זה ו/או לתנאי תקנון הפרטיות שיהא תקף בזמן השימוש. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של leaders והנך מאשרה.

המידע שתקבל מ- leaders הנו לשימושך האישי והפרטי, הנך מתחייב שלא להעביר או לשתף בתנאי ההשתתפות בקמפיין, הנך מתחייב שלא לעשות במידע כל שימוש עסקי, הנך מצהיר כי ידוע לך כי שימוש עסקי במידע עלול לגרום נזק ל- leaders והנך מתחייב לפצות את leaders בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה כתוצאה משימוש עסקי שלך במידע או כתוצאה מהעברת המידע על ידך לגורם עסקי אחר.

הרשמה:

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יתכן ותידרש למסור מידע אישי כמו: שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תאריך הלידה שלך ועוד. השדות שחובה למלא , יסומנו במפורש. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת, בהתאם לפרטים שנמסרו. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להירשם למערכת או להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

שימוש במידע:

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתרלרבות להעדפותיך ממש כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

גובות גולשים:

הנך מנוע מלפרסם במערכת תגובות בעלות אופי מיני בוטה, מאיימות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור וכן תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, או תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן שייכות למישהו אחר. המערכת רשאית למחוק תגובות אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולות לפגוע במערכת או בספק ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תגובות כאלו בכל עת. המערכת לא תישא באחריות כלפיך (או כלפי מי מטעמך) ו/או כלפי מי שנפגע מתגובות אלו אשר פורסמו על ידך ו/או שאתה נפגעת מהן וכן לא תישא המערכת באחריות ו/או חבות כל שהיא בגין כל תוצאה ו/או נזק שייגרמו לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

שמירת פרטיות:

המערכת תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים. במקרה זה רשאית המערכת למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. כמו כן, אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת המערכת עומדות בניגוד לדין ו/או בניגוד לתקנון זה או במקרה של מחלוקת משפטית בינך ובין החברה שתחייב את חשיפת פרטייך, תעביר המערכת את פרטייך לצד ג' ככל שיידרש הדבר.

המערכת מתחייבת לשמור בבטחה כל מידע שיגיע אליה ע"י הגולשים דרך טפסי ההרשמה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. במידה ויוחלט לעשות שימוש במידע ובפרטי הגולשים – המידע יפורסם ללא פרטים מזהים. המערכת שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי המידע שיועברו על ידי הגולשים לצורך ניתוח סטטיסטי ומעקב. המערכת עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי . לגולשים המעבירים מידע ופרטים למערכת לא תהיה עילת תביעה משפטית ו/או כל בקשה ו/או כל טענה ודרישה כלפי המערכת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להפיץ דואר אלקטרוני לגולשים באתר, אלא אם הגולשים יודיעו כי אינם מעוניינים להשתתף ברשימות התפוצה.

זכויות יוצרים במהלך השתתפות בקמפיינים

לידרס והחברה המממנת את הקמפיין רשאים לעשות שימוש בפוסטים ובתמונות אשר העלה המשתתף במסגרת הפעילות אם בבלוגים, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בפינטרסט ו/או בכל רשת אחרת.

שימוש לרבות פרסום בעמוד הפייסבוק של לידרס או של החברה המממנת את הקמפיין, פרסום באתר האינטרנט, או בכל מדיה אחרת אינטרנטית או כתובה של האגיס או של לידרס.

החברה המממנת את הקמפיין ולידרס לא יישאו באחריות כל שהיא בגין שימוש שערכו צדדים שלישיים בפוסטים/תמונות/ שהעלה המשתמש במסגרת הפעילות.

אחריות

 • נפלה טעות קולמוס בכל אחד מפרטי האתר, לא יחייב הדבר את החברה.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במוצרים שסופקו ע"י האתר ו/או המשווקים באתר ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח/ פיצוי בגין נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה (לרבות תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו
 • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
 • החברה עושה כדי יכולתה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.
 • שונות

 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, למסמך מדיניות הפרטיות
 • היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982), כי אז לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות תקנון זה ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 • העברת בעלות

  בעל המערכת/החברה רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכות ובין אם בדרך של מתן רישיון ו/או רישיון משנה וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של כל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה בו יבוצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות בהוראות שעניינן השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של החברה בכתובת theleaders.co.il . החברה רשאית לבצע שינויים לא מהותיים במדיניות הפרטיות, לפי שיקול דעתה ומבלי לקבל את הסכמתך לכך. המשך השימוש שלך באתר ו/או במערכת יעידו על הסכמתך לכללי המדיניות החדשים.

  לכל שאלה בנושא תקנון זה ניתן לפנות אלינו למייל: efrat@theleaders.co.il.

  ברכה,
  משרדי Leaders.